Algemeen

Algemene Voorwaarden Parkeren

1. Definities

parkeerfaciliteit:
De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Q-Park:
Q-Park Beheer B.V., Q-Park Operations Netherlands B.V en Q-Park Real Estate Netherlands B.V. in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder. Ingeval Q-Park de parkeerfaciliteit beheert namens een derde-exploitant, dient voor ‘Q-Park’ te worden gelezen: “Q-Park, in deze optredend namens de exploitant van de parkeerfaciliteit”.

parkeerder:
Degene die het voertuig in of op de parkeerfaciliteit brengt.

abonnementhouder:
De houder van een abonnement dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van de parkeerfaciliteit.

parkeerbewijs:
Het door de parkeerder gekozen en door Q-Park aangewezen middel – zoals een parkeerticket, creditcard, afstandsbediening, parkeerpas, mobiele applicatie – dat toegang geeft tot de parkeerfaciliteit en aan de hand waarvan Q-Park het tijdstip van binnenkomst in de parkeerfaciliteit kan vaststellen.

parkeergeld:
Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Voor abonnementhouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement.

Parkeer Management Systeem:
Systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeerfaciliteit.

kortparkeertarief:
Het bij de ingang van de parkeerfaciliteit vermelde parkeertarief dat geldt per uur of een gedeelte daarvan c.q. per dag parkeren in de parkeerfaciliteit.

2. Parkeerovereenkomst en toepasselijke voorwaarden

2.1 De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met Q-Park.

2.2 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een parkeerbewijs dat behoort bij een abonnement, wordt een parkeerovereenkomst geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeerfaciliteit. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt of reeds is gemaakt van de parkeerfaciliteit, zal bepalend zijn het feit dat de parkeerder zich op het tot de parkeerfaciliteit behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.

2.3 De in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen kunnen tevens worden ingeroepen jegens de parkeerder door de beheerder(s) en eigenaar(s) van de parkeerfaciliteit, voor zover dit niet dezelfde partij(en) is/ zijn als Q-Park. Dit beding is onherroepelijk.

3. Verplichting Q-Park

Q-Park stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor 1 voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Tot de verplichting van Q-Park behoort niet de bewaking van het voertuig.

4. Toegangseisen
4.1 Een persoon en/of voertuig is slechts bevoegd de parkeerfaciliteit binnen te komen met een geldig parkeerbewijs.

4.2 Het in- en uitrijden van voertuigen in/uit de parkeerfaciliteit kan uitsluitend geschieden tijdens de in of bij de parkeerfaciliteit aangegeven openingstijden. Q-Park stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.

4.3 Tot de parkeerfaciliteit worden uitsluitend toegelaten personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 4,80 m., een maximale breedte van 1,90m., een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een maximaal bij de ingang aangegeven hoogte. De bij de ingang vermelde maximale hoogte geldt, tenzij anders aangegeven, voor de rijbaan van de parkeerfaciliteit. Ten aanzien van gedeelten van de parkeerfaciliteit kunnen afwijkende hoogten gelden dan bij de ingang vermeld.

4.4 Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeerfaciliteit in- of op te rijden.

4.5 De in of op de parkeerfaciliteit geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen (deel II/WA Verzekering enz.).

4.6 Q-Park is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien Q-Park dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Q-Park van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Q-Park is ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien de parkeerfaciliteit daarop niet uitgerust is.

5. Gebruikersvoorschriften

5.1 De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeerfaciliteit geheel voor eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.

5.2 De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van Q-Park (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen.

5.3 In de parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets).

5.4 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.

5.5 De parkeerder dient het voertuig te parkeren op de aangegeven plaatsen en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeerfaciliteit niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.6 Het is verboden om:
a. de parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
b. in, op of bij de parkeerfaciliteit goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;
c. op of aan de parkeerfaciliteit reclame te maken;
d. in de parkeerfaciliteit te roken of vuur te maken;
e. langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dient het te worden afgesloten, de lichten te worden gedoofd, de motor uit te worden gezet en dienen de inzittenden het voertuig en de parkeerfaciliteit te verlaten;
f. in of op de parkeerfaciliteit reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Q-Park is verleend;
g. afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken;
h. voor voetgangers de hellingbanen, in- en uitritten voor voertuigen te gebruiken.

5.7 Het personeel van Q-Park is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen en/of personen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen en/of uit de parkeerfaciliteit te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Q-Park of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.

5.8 De maximale aaneengesloten parkeertijd voor niet- abonnementhouders bedraagt 28 dagen. Na afloop van deze maximale termijn is de gebruiker van de parkeerfaciliteit naast en boven het normaal geldende parkeertarief een boete verschuldigd van €25,– per dag, voor elke dag dat na het verstrijken van de maximale termijn nog gebruik wordt gemaakt van de parkeerfaciliteit. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverkort het recht van Q-Park om daarnaast en daarboven schadevergoeding te vorderen.

5.9 De parkeerder en zijn voertuig dienen de parkeerfaciliteit uitsluitend te verlaten met gebruikmaking van een geldig, door Q-Park geaccepteerd parkeerbewijs of middel. Het zonder gebruikmaking van een geldig door Q-Park geaccepteerd parkeerbewijs of middel verlaten van de parkeerfaciliteit is onder geen beding toegestaan.
De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad €300,- en zulks 

onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen 
van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.

6. Parkeergeld en betaling

6.1 Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. Behalve als sprake is van een abonnement, zal het parkeergeld worden berekend aan de hand van het parkeerbewijs volgens de door Q-Park vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder in de parkeerfaciliteit aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het Parkeer Management Systeem aangegeven tijdsduur beslissend zijn.

6.2 Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeerfaciliteit verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is.

6.3 Het bij de inrit van de parkeerfaciliteit aangegeven maximale dagtarief geldt uitsluitend in geval van 1x in- en uitrijden binnen 24 uur.

6.4 Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad €300,- en zulks onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.

6.5 Na voldoening van het parkeergeld dient een parkeerder zo snel mogelijk de parkeerfaciliteit met zijn voertuig te verlaten.

6.6 In geval van verlies of het ontbreken van het parkeerbewijs, is de parkeerder het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief). De parkeerder dient dit bedrag vóór het verlaten van de parkeerfaciliteit te voldoen. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”. Indien de parkeerder achteraf door middel van de klachtenprocedure van artikel 10 lid 5 aan kan tonen wat de daadwerkelijke parkeertijd was, zal restitutie op basis daarvan plaats vinden. De bewijslast met betrekking tot de exacte parkeertijd berust bij de parkeerder.

6.7 Q-Park is vrij in het aanpassen van de kortparkeertarieven.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Tot de verplichting van Q-Park behoort niet de bewaking van het voertuig. Q-Park is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het voertuig en de andere eigendommen van parkeerder.

7.2 Q-Park is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeerfaciliteit, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Q-Park en/of het personeel aanwezig in de parkeerfaciliteit en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met parkeerder is uitgesloten.

7.3 Q-Park is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Q-Park onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van Q-Park kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

7.4 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de parkeerder veroorzaakt aan de parkeerfaciliteit of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Q-Park, de parkeerder voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding zal het rapport van een door Q-Park aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten van het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de parkeerder.

7.5 Onder ‘parkeerder’ wordt in dit artikel mede verstaan andere inzittenden van zijn voertuig.

8. Niet-nakoming

8.1 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is de parkeerder gehouden aan Q-Park alle schade te vergoeden, door deze geleden en te lijden als gevolg van bovengenoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.

8.2 Indien Q-Park genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Q-Park te vergoeden.

8.3 Q-Park is te allen tijde gerechtigd het voertuig van de parkeerder onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de parkeerder niet al hetgeen hij verschuldigd is aan Q-Park, heeft voldaan. 

8.4 Q-Park is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in deze voorwaarden niet naleeft.

8.5 Q-Park is gerechtigd een achtergelaten auto zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de parkeerder te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Q-Park), zowel binnen als buiten de parkeerfaciliteit. Een auto welke 28 aaneengesloten dagen in de parkeerfaciliteit geparkeerd heeft gestaan, zal als 
achtergelaten worden gekwalificeerd. Een auto mag door Q-Park zonder nadere ingebrekestelling worden verkocht of worden vernietigd (naar keuze van Q-Park) indien deze meer dan 28 dagen als achtergelaten wordt gekwalificeerd en de gehele dan openstaande schuld aan de parkeerder tussentijds niet is voldaan. Na verkoop van de auto, zal de parkeerder van de auto alleen van zijn schuld aan Q-Park bevrijd zijn, als de opbrengst van de auto hoger is dan deze schuld. Het eventuele saldo zal aan de parkeerder worden uitgekeerd.

9. Privacy

In de parkeerfaciliteit, bij o.a. de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na 24 uur gewist, behoudens indien Q-Park die moet afstaan aan het bevoegdgezag.

Bij het in-/oprijden van de parkeerfaciliteit kan – indien aangegeven – door Q-Park gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/ oprijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 24 uur nadat het voertuig de parkeerfaciliteit heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Q-Park daartoe een wettelijke verplichting heeft.

10. Overige bepalingen

10.1 Afspraken met personeelsleden van Q-Park binden deze laatste niet, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Q-Park schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

10.2 Voor zover enig beding in de tussen Q-Park en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

10.3 Q-Park is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

10.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.5 Q-Park heeft een klachtenprocedure vastgesteld en zal ingediende klachten overeenkomstig deze procedure behandelen. Klachten over de uitvoering van een parkeerovereenkomst (kortparkeren of stallingsovereenkomst) moeten binnen bekwame tijd nadat de parkeerder feiten of omstandigheden heeft 
vastgesteld waarover hij een klacht wenst in te dienen duidelijk omschreven worden ingediend bij Q-Park. Een klacht kan worden ingediend per brief, gericht aan het adres van Q-Park, middels een klachtenformulier dat in de loge van de betreffende parkeergarage verkrijgbaar is of via de website van Q-Park (www.q-park.nl). De parkeerder ontvangt na een bij Q-Park ingediende klacht binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de klacht, een ontvangstbevestiging. Uitgangspunt is dat op de klacht binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk door de eigenaar wordt gereageerd. Als de klacht een voorzienbare langere verwerkingstermijn vergt, bijvoorbeeld omdat deze nader onderzoek behoeft, ontvangt de parkeerder een (schriftelijke) indicatie wanneer de parkeerder een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10.6 Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn, dan wel niet binnen 3 maanden na het indienen daarvan in onderling overleg kan worden opgelost, kan worden gesproken van een geschil. Het staat de parkeerder vrij dit geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de betreffende parkeergarage of het parkeerterrein is gelegen.

10.7 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst en algemene voorwaarden, dienen te worden gezonden naar

Q-Park Beheer B.V. 
Stationsplein 12-E
6221 BT Maastricht

11. Bijzondere bepalingen voor abonnementhouders

11.1 Deze bepalingen gelden uitsluitend voor abonnementhouders.

11.2 Bij het verstrekken van het abonnement wordt aan de abonnementhouder een parkeerbewijs verstrekt, waarmee hij gebruik kan maken van de parkeerfaciliteit. Bij verlies of in het ongerede raken van dit parkeerbewijs is de abonnementhouder verplicht hiervan melding te maken bij Q-Park. Voor het verstrekken door Q-Park van een nieuw parkeerbewijs is de abonnementhouder een door 
Q-Park te bepalen vergoeding verschuldigd, vermeerderd met administratiekosten.

11.3 De abonnementhouder wordt eigenaar van het aan hem verstrekte parkeerbewijs, tenzij het een parkeerbewijs betreft die niet door Q-Park op afstand kan worden geblokkeerd (zoals niet-digitale sleutels). Deze laatste blijven eigendom van Q-Park en dienen uiterlijk op de laatste dag van de overeenkomst te worden ingeleverd. Een abonnementhouder verbeurt per dag dat een parkeerbewijs niet wordt ingeleverd een boete van €25,–, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Q-Park om schadevergoeding te vorderen. Bij verlies is de abonnementhouder €150,- verschuldigd.

11.4 Een abonnement heeft een looptijd van minimaal 3 maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van acceptatie van de abonnementsaanvraag door Q-Park. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij door Partijen anders is overeengekomen. Beide Partijen zijn gerechtigd het abonnement op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand. De opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden en, ingeval van opzegging door de abonnementhouder, te zijn gericht aan Q-Park Customer Desk, Stationsplein 12-E, 6221 BT Maastricht. 
 
11.5 Het parkeerbewijs van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij 
Q-Park daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.6 Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren betaalt een abonnementhouder het kortparkeertarief.

11.7 Q-Park is vrij, behoudens nadere schriftelijke afspraken ter zake, tot het aanpassen van de kortparkeer- en abonnementstarieven. Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is abonnementhouder gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 2 weken nadat de tariefverhoging hem ter kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.

11.8 De vergoeding voor het abonnement dient telkens uiterlijk vóór of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak te zijn voldaan. Dit tijdvak wordt geacht één kalendermaand te zijn. De vergoedingen voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement worden achteraf gefactureerd/geïncasseerd.

11.9 De abonnementhouder is verantwoordelijk voor het verstrekken aan Q-Park van die gegevens die hij nodig acht voor de eigen verwerking van facturen van Q-Park voor het gebruik van de parkeerfaciliteit. Het niet (tijdig) verstrekken van die gegevens door de abonnementhouder is geen grond om betaling van een factuur van Q-Park te weigeren. Ingeval van te late betaling is artikel 8 van toepassing. 

11.10 De abonnementhouder kan de facturen online inzien in zijn persoonlijke klantomgeving (My Q-Park). Indien een zakelijke abonnementhouder een papieren factuur wenst, behoudt Q-Park zich het recht voor de kosten hiervoor in rekening te brengen. 

11.11 Indien de abonnementhouder het niet eens is met de afrekening dient hij Q-Park daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Wanneer de klacht terecht is, ter redelijke beoordeling van Q-Park, wordt het teveel afgeschreven bedrag verrekend met de volgende afrekening.

11.12 Indien het parkeergeld op de vervaldatum niet is voldaan is Q-Park gerechtigd het abonnement te blokkeren, waarmee de toe- en uitgang tot de parkeerfaciliteit aan de abonnementhouder wordt ontzegd, zulks onverminderd de overige rechten die voor Q-Park uit de niet-betaling voortvloeien. Het deblokkeren van het abonnement kost €15,-.

11.13 Voor zover incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van €250,-, tenzij hiervoor een andersluidende bindende wettelijke regeling geldt.

11.14 Wijzigingen van de overeenkomst met abonnementhouder, welke noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de overeenkomst met Q-Park

 

Lees de Algemene Voorwaarden in PDF

 
arrow
Online Payment Methods
iDeal
Bancontact
Mastercard
Visa