Algemeen

Algemene Voorwaarden SmartCard

1. Definities

Deze definities kunnen zonder dat de betekenis wijzigt zowel in enkelvoud als meervoud worden gebruikt.

Parkeerfaciliteit:
De parkeergarage en/of het parkeerterrein met bijbehorende terreinen en ruimten.

Q-Park:
Waar in deze Algemene Voorwaarden SmartCard wordt verwezen naar Q-Park, betreft het Q-Park Beheer B.V., Q-Park Operations Netherlands B.V. en Q-Park Real Estate Netherlands B.V. in de hoedanigheid van eigenaar, exploitant of beheerder.

Kaarthouder:
De natuurlijke persoon die een SmartCard heeft aangevraagd bij Q-Park en met Q-Park een overeenkomst is aangegaan waaraan het persoonlijke en niet overdraagbare recht op gebruik van de SmartCard toekomt. 

SmartCard: 
Parkeerbewijs dat toegang geeft tot een geselecteerd aantal Q-Park Parkeerfaciliteiten in Nederland, waarmee parkeergelden achteraf worden betaald.

2. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming

2.1 Deze Algemene Voorwaarden SmartCard zijn van toepassing op het aanvragen van een SmartCard en het gebruiken door Kaarthouder van een SmartCard.

2.2 De overeenkomst met betrekking tot de SmartCard komt tot stand indien en nadat Q-Park de aanvraag heeft geaccepteerd. Q-Park behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanvraag te weigeren. In het geval Q-Park binnen 14 dagen na verzending van het aanvraagformulier nog niet heeft gereageerd, is de aanvrager vrij de aanvraag middels een schriftelijke mededeling te herroepen en in te trekken.

2.3 Bij acceptatie van de aanvraag zal Q-Park de aangevraagde SmartCard aan de aanvrager toesturen. De aanvrager heeft vervolgens alsnog de mogelijkheid om de overeenkomst SmartCard te herroepen en daarmee te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de SmartCard, zulks zonder dat een opgaaf van reden noodzakelijk is. Herroeping is mogelijk door een schriftelijke mededeling aan Q-Park. Voor de uitoefening van dit recht verwijst Q-Park naar het modelformulier voor herroeping op www.q-park.nl/herroeping.

2.4 Op ieder gebruik van een Parkeerfaciliteit van Q-Park zijn de Algemene Voorwaarden Parkeren van toepassing. Deze kunnen worden ingezien op www.q-park.nl/algemenevoorwaardenparkeren en opvragen kan bij de Q-Park Customer Desk Antwoordnummer 1125, 6200 VB Maastricht of telefonisch 088 - 329 5100 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar). De SmartCard geldt als “parkeerbewijs” zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden Parkeren. Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden SmartCard met de Algemene Voorwaarden Parkeren prevaleren de Algemene Voorwaarden SmartCard.

3. Verlies of diefstal

De Kaarthouder wordt eigenaar van de door Q-Park aan hem verstrekte SmartCard. De verantwoordelijkheid voor het veilig en zorgvuldig gebruik van de SmartCard ligt bij de Kaarthouder. Bij verlies of diefstal van de SmartCard is de Kaarthouder verplicht hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 2 werkdagen melding te maken bij Q-Park. De melding kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch geschieden via 088 - 329 5100 of schriftelijk aan Q-Park Customer Desk, Stationsplein 12E, 6221 BT Maastricht of naar customerservices@q-park.nl. Na ontvangst van de melding zal Q-Park de SmartCard blokkeren. De Kaarthouder blijft tot aan het moment dat hij het verlies of de diefstal bij Q-Park heeft gemeld verantwoordelijk voor de kosten en overige gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik door derden van de SmartCard. Q-Park brengt administratiekosten in rekening voor het verstrekken van een nieuwe SmartCard.

4. Beëindiging

4.1 De overeenkomst SmartCard kan zowel door Kaarthouder als door Q-Park te allen tijde en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd.

4.2 Q-Park kan de overeenkomst SmartCard met onmiddellijke ingang ontbinden in het geval van geconstateerde fraude of misbruik anderszins van de SmartCard, zulks ter beoordeling van Q-Park. De hiermee eventueel verband houdende kosten en overige schade zullen worden verhaald op de Kaarthouder.

5. Betaling

5.1 De Kaarthouder verplicht zich tot betaling van de verschuldigde parkeergelden op basis van het gebruik van de SmartCard, zoals dit blijkt uit de administratie van Q-Park. Q-Park zal daartoe aan de Kaarthouder een factuur verzenden per e-mail. De Kaarthouder machtigt Q-Park om maandelijks de verschuldigde parkeergelden af te schrijven van de opgegeven bankof girorekening omstreeks de 25ste van elke maand. Indien een afschrijving wordt geweigerd is Q-Park zonder ingebrekestelling gerechtigd om de SmartCard met onmiddellijke ingang te blokkeren, zulks onverminderd de overige rechten die voor Q-Park uit de niet-betaling voortvloeien. Q-Park brengt administratiekosten in rekening voor het deblokkeren van de SmartCard.

5.2 Bij gebruik van de SmartCard zijn de reguliere kortparkeertarieven van Q-Park van toepassing zoals die worden gecommuniceerd op de website van Q-Park en bij de ingang van de Parkeerfaciliteit. De Kaarthouder kan geen aanspraak maken op kortingen van derden op het gebruikelijke parkeertarief. Indien de SmartCard niet wordt gebruikt, zijn aan de overeenkomst met betrekking tot de SmartCard geen kosten verbonden.

5.3 Indien de Kaarthouder het niet eens is met de afrekening dient hij Q-Park daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Het indienen van een klacht ontslaat de Kaarthouder niet van zijn betalingsverplichting. Wanneer de klacht terecht is, zulks ter beoordeling van Q-Park, ontvangt de Kaarthouder een creditnota. Na ontvangst van de creditnota wordt het teveel afgeschreven bedrag binnen 14 dagen teruggestort.

5.4 Voor zover incassomaatregelen noodzakelijk zijn, maakt Q-Park aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6. Abonnement en overige diensten

6.1 In het geval Kaarthouder een abonnement afsluit kan de Kaarthouder dit desgewenst laten koppelen aan zijn SmartCard, waardoor de SmartCard het parkeerbewijs behorende bij het abonnement wordt. Op dit abonnement is het bepaalde als vermeld in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Parkeren van toepassing en blijft artikel 6 van de onderhavige voorwaarden buiten toepassing.

6.2 Q-Park kan de gebruiksmogelijkheden van de SmartCard uitbreiden naar overige Q-Park diensten en/of diensten van derden. De Kaarthouder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van deze diensten via de website van Q-Park: www.q-park.nl.

7. Reclame

Q-Park zal de Kaarthouder toestemming vragen alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken voor reclamedoeleinden, zulks met in achtneming van Algemene verordering gegevensbescherming.

 

8. Wijziging

Q-Park is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Download als PDF

arrow
Online Payment Methods
iDeal
Bancontact
Mastercard
Visa