Gebruiksvoorwaarden Q-Park app

 

Deze gebruiksvoorwaarden ("app gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de Q-Park mobiele applicatie ("app") die wordt geleverd door Q-Park B.V. ("Wij", "Ons" of "Q-Park"). Leest u dit document zorgvuldig door. U kunt deze gebruiksvoorwaarden van de app downloaden, opslaan en/of printen en op elk gewenst moment raadplegen via www.q-park.nl. 

De app wordt geëxploiteerd door en is eigendom van Q-Park B.V. gevestigd te stationsplein 8e Maastricht, Nederland, en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 27159273. Wij exploiteren de app namens onszelf en namens onze groepsmaatschappijen.

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over de app kunt u contact opnemen met de lokale klantenservice van Q-Park. Voor een overzicht van de lokale klantenservicedesks kunt u kijken op: www.q-park.com

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van Q-Park parkeren

1.1 Op uw gebruik van de Q-Park parkeerfaciliteiten zijn de algemene voorwaarden van Q-Park van toepassing van het land waar het parkeren plaatsvindt. U kunt deze algemene voorwaarden van Q-Park vinden en downloaden via de website van Q-Park van het betreffende land en, in het algemeen, bij de betreffende parkeerfaciliteit. Voor verwijzingen naar de landenwebsites van Q-Park verwijzen wij u naar: www.q-park.com

1.2 De app stelt u in staat een "My Q-Park account" bij Q-Park te registreren en verbinding te maken met uw My Q-Park account indien u beschikt over een geldig en actief My Q-Park account. Op onze website vindt u een beschrijving van onze service mogelijkheden en leggen wij uit welke service mogelijkheden voor u beschikbaar zijn wanneer u een My Q-Park account aanmaakt.

1. Privacy en gegevensbescherming

1.1 Uw download en gebruik van de app is onderworpen aan het Q-Park privacy beleid van het land waarin u klant bent van Q-Park. U kunt het toepasselijke Q-Park privacy beleid vinden en downloaden via de Q-Park website van het betreffende land. Voor verwijzingen naar de landenwebsites van Q-Park verwijzen wij u naar: www.q-park.com

1.2 Q-Park kan informatie verzamelen over het downloaden en gebruiken van de app in verband met haar dienstverlening aan u, waaronder begrepen maar niet beperkt tot analyses, onderhoud en ondersteuning alsmede het aanbieden en verbeteren van de functionaliteit van de app. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het toepasselijke privacy beleid van Q-Park.

2. Gebruik van de app

2.1 U mag de app op geen enkele wijze wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten of het gebruik en functioneren van de app belemmeren. Informatie in de app is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik en verzamelen van informatie voor andere doeleinden is niet toegestaan.

2.2 Om de app te gebruiken heeft u een geschikt mobiel apparaat nodig alsmede een mobiele telefoon- en dataverbinding. Alle kosten voor mobiele telefonie en data connectiviteit in verband met uw gebruik van de app zijn voor uw eigen rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor deze kosten ongeacht hoe deze zijn gemaakt.

2.3 U dient inloggegevens voor de app vertrouwelijk te houden en deze of enige andere informatie over onze beveiligingsprocedures niet aan derden bekend te maken. Wij kunnen te allen tijde een gebruikers identificatiecode of wachtwoord uitschakelen, indien u zich niet houdt aan één van de bepalingen van deze Q-Park app gebruiksvoorwaarden.

2.4 Indien u deze app van uw mobiele apparaat verwijdert, zal uw My Q-Park account beschikbaar blijven via onze website. U kunt gebruik maken van de "verwijder mijn account" functionaliteit in de app om uw inloggegevens en andere informatie te verwijderen. Q-Park bewaart uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale rapportageverplichtingen, en om rechtsvorderingen af te dwingen, naast andere doeleinden. Voor vragen en informatie over de functionaliteit My Q-Park account verwijderen of het laten wissen van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het toepasselijke privacy beleid van Q-Park of kunt u contact opnemen met uw lokale klantenservice.

2.5 U verstrekt Q-Park de juiste gegevens die Q-Park nodig kan hebben om diensten aan u te verlenen en om haar verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wettelijke kaders en de algemene voorwaarden van Q-Park na te komen, met inbegrip van doch niet beperkt tot naam , e-mailadres en mobiel telefoonnummer, kenteken en voertuigbeschrijving, en bankrekeningnummer of creditcardnummer. Wijzigingen in naam, kenteken en bankrekeningnummer of creditcardnummer dienen onmiddellijk aan Q-Park te worden doorgegeven via de profielinstellingen in de app. Wijzigingen in uw e-mailadres dient u aan Q-Park door te geven door uw My Q-Park account te beëindigen en een nieuw My Q-Park account te registreren bij Q-Park, met gebruikmaking van uw dan geldende e-mailadres. Q-Park is niet verantwoordelijk voor de verwerking of het gebruik van gegevens die niet meer juist zijn.

4. Beschikbaarheid van de app, veiligheid en nauwkeurigheid

4.1 Wij leveren de app "As is" zonder enige garantie met betrekking tot specifieke functionaliteit of resultaten, geschiktheid voor het doel, veiligheid, prestaties, beschikbaarheid en/of foutloos functioneren. Het downloaden en gebruiken van de app is voor uw eigen risico en rekening.

4.2 Wij kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen, updates, reparaties en onderhoud uitvoeren en faciliteiten en functies van de app introduceren of verwijderen. Onder dezelfde voorwaarden kunnen wij uw toegang tot de app opschorten of beëindigen. Wij zijn niet verplicht om specifieke of aanvullende functionaliteiten aan de app te leveren.

4.3 Wij garanderen niet dat de app compatibel is met alle hardware en software. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen of andere code die van invloed kunnen zijn op of schade kunnen toebrengen aan apparatuur inclusief maar niet beperkt tot uw mobiele apparaat, software, data of andere eigendommen als gevolg van of in verband met het downloaden, installeren of gebruiken van de app. 

4.4 Q-Park kan derden en onderaannemers inschakelen ten behoeve van de exploitatie van de app of het verlenen van diensten.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Q-Park en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de app, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht op de software, tekst, afbeeldingen en andere inhoud in de app. De app bevat een aantal open source software bibliotheken.

5.2 Alle Q-Park handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en alle andere kenmerken van het Q-Park merk zijn het exclusieve eigendom van Q-Park. U heeft niet het recht om het merk Q-Park voor enig doel te gebruiken.

5.3 Wij verlenen u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de app te downloaden, te installeren en te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik en met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden voor de app. Alle andere rechten blijven voorbehouden, met uitzondering van eventuele dwingende rechten die u kunt hebben ingevolge toepasselijke wetgeving.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van of in verband met het downloaden, installeren en/of gebruiken van de app en/of de onmogelijkheid om de app te downloaden, te installeren en/of te gebruiken.

6.2 Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade in verband met het downloaden, installeren en/of gebruiken van de app en/of de onmogelijkheid om de app te downloaden, installeren en/of gebruiken die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Q-Park of haar directie.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden voor de app is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die ontstaan in verband met de app of deze gebruiksvoorwaarden voor de app zullen worden beslecht door de rechtbank te Maastricht, Nederland. Deze clausule ontneemt u niet het recht op verhaal dat u mogelijk heeft onder dwingend toepasselijk recht.

8. Wijzigingen in deze voorwaarden

8.1 Q-Park kan deze gebruiksvoorwaarden van de app te allen tijde bijwerken. Q-Park zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door een hyperlink naar de Q-Park website te plaatsen, waar u de bijgewerkte app gebruiksvoorwaarden kunt vinden. Q-Park zal een dergelijke hyperlink aan u beschikbaar stellen via de app of het door u opgegeven email adres.

8.2 Elke bijgewerkte versie van deze app gebruiksvoorwaarden zal van kracht en bindend zijn op de dag van publicatie. Indien u de gebruiksvoorwaarden van de app of een bijgewerkte versie daarvan niet wenst te aanvaarden, kunt u het gebruik staken en de app van uw mobiele apparaat de-installeren. Installatie en/of (voortgezet) gebruik van de app nadat u in kennis bent gesteld van de gebruiksvoorwaarden van de app of een bijgewerkte versie daarvan zal worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden of die bijgewerkte versie.

arrow
Online betaalmethoden
iDeal
Bancontact
MasterCard
Visa